به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت معدنی وصنعتی چادر ملو اعلام کرد مقدار١۶،۵٠٧،۵٣٠کیلوگرم شمس به علت صادراتی بودن بعداز بارگیری فاکتور خواهد شد.گفتنی است مقدار ١٢٢٢،٢۶٠تن لامپ به انبار بارکو در بندرعباس جهت انجام مزایده های اتی بابت صادرات حمل شده که بخشی از موجودی محصول شرکت است.