به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پتروشیمی فجر در سه ماه ۴١۵میلیارد تومان فروش داشته است که مبلغ ١٧١میلیارد تومان ان برای خرداد ماه می باشد همچنین فروش سه ماهه٩٨ در مقایسه با سه ماهه٩٧ افزایش ٧درصدی داشته است.