به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک خاورمیانه می تواندمبلغ ٨٢ میلیارد تومان که مربوط به سود وزیان و مبلغ ٢٩میلیارد تومان که مربوط به سود وزیان جامع می باشد سود تسعیر در نظر بگیرد که در صورت های مالی به ان اشاره نشده است این سود باعث افزایش ١١٨ریالی هرسود سهم می شود.