به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام داشت شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با مبلغ پیشنهادی ۶۵ میلیارد ریال برنده مزایده فروش زمین واحد دلفان _ استان لرستان اعلام گردید.