به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس سود ٩٠۴ ریالی شرکت تراکتورسازی ایران را تایید کرد همچنین صورت های مالی حسابرسی شده سود عملیاتی شرکت را با ٢۶درصد افزایش نسبت به دوره قبل نشان میدهد، حال ان که هزینه های مالی ۶٧درصد کاهش یافته و سود حاصل از سرمایه گذاری نیز رشد١٣٠درصدی را تجربه کرده است شایان ذکر است که سایر درامد های عملیاتی ٧٩ درصد افزایش یافته است.