به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک سامان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٧ برای هر سهم ۶٣٢ ریال سود محقق کرد. سامان در مدت مشابه سال قبل ۴٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١۴٨٨ درصدی سود بانک در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۶٣ درصدی جمع درآمدهای بانک دانست.