به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ملی صنایع مس ایران در گزارش تفسیری خود اعلام کرد که ظرفیت تولید شرکت تا پایان سال١۴٠١به ۴٠٠٠٠٠تن برسد در سال٩٧ظرفیت تولید ٢٩٨٠٠٠تن بود همچنین پیش بینی شده است که تا پایان سال١۴٠١ با شرط عدم ورود نیروی جدید و افزایش تولید قیمت تمام شده کاتد کمتر از ٣٠٠٠دلار بر تن شود.همچنین پیش بینی شده است که مجموع فروش داخلی در سال ٩٨مبلغ٨۴٠٣میلیارد تومان و مجموع فروش صادراتی ٧٠٩۶میلیارد تومان باشد که مجموعا ١۵۴٩٩میلیارد تومان فروش برای سال٩٨ پیش بینی شده است در سال٩٧ مجموع فروش١٠١٠١میلیارد تومان بود.بودجه سال ٩٨با درنظر گرفتن نرخ افزایشی مناسب پیش بینی و عملیاتی شده است ضمنا درخصوص قیمت محصولات و نرخ ارز روال شرکت بدین صورت است که هر سه ماه یکبار به تناسب تغییرات قیمت و نرخ ارز پیش بینی بودجه نیز تغییر می یابد و دراخرین پیش بینی برای سال ٩٨ قیمت کاتد مسی ۶٠٠٠دلار بر تن و نرخ دلار ٨٨٠٠٠ریال تعیین گردید.