به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ۶٩٢ ریال سود محقق کرد. فملی در مدت مشابه سال قبل ٣٧٧ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ٧٨٠٠٠ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٨۴ درصدی سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١۵ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٧۵۶٢ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی دانست.