به گزارش کدال نگر بورس ٢۴, شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در مجمع عمومی عادی سالیانه خود به ازای هر سهم٢٧٠٠ریال سود تصویب کرد پاداش هیئت مدیره نیز٢۵٠میلیون تومان تعیین شد.