به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری نیرو در سال ٩٧ به ازای هر سهم ١٣۵ریال سود ساخته است که که با احتساب افزایش سرمایه ١۶۵٠درصدی سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢١٠درصد رشد داشته است سود فروش سرمایه گذاری ونیرو افزایش بسیار خوب٢۶٠،۶٣٣درصدی داشته و درامد های عملیاتی نیز ١٩٣درصد افزایش یافته است هزینه های مالی ۶١درصد افزایش و درامد سود تضمین شده نیز ٢٣٣۶درصد رشد کرده است.