به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سود هرسهم شرکت ایران ترانسفو در سال٩٧ مبلغ۴١۴ ریال میباشد که ٢٢درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است سود هر سهم در سال قبل ٣۴٠ریال بود.سایر درامد های عملیاتی رشد١١٧درصدی داشته سود عملیاتی نیز افزایش ١۶درصدی داشته است هزینه های متفرقه نیز کاهش ۶٨ درصدی داشته است.