به گزارش کدال نگر بورس ٢۴,شرکت مهندسی صنعتی روان فن اور افزایش نرخ ارز را باعث افزایش هزینه های دستمزد و سربار و مواد اولیه و درنتیجه افزایش٢٩درصدی بهای تمام شده دانست.