در روزهای گذشته خبرهایی درباره وام های جدید مسکن منتشر شد اما گفته نشد این وام ها به چه کار می آید؛‌ برای خرید است یا ساخت مسکن؟!

بورس 24 : در روزهای گذشته خبرهایی درباره وام های جدید مسکن منتشر شد اما گفته نشد این وام ها به چه کار می آید؛‌ برای خرید است یا ساخت مسکن؟!

وام هایی که وزارت راه و شهرسازی از طریق سازمان برنامه و بودجه توانست تعهد پرداخت آن را به بانک مسکن منتقل کند تسهیلاتی است که برای ساخت و ساز در بافت فرسوده تهران به سازنده ها تعلق می گیرد.در بافت فرسوده تهران با تصویب نامه جدید سه نوع وام برای احداث مسکن پرداخت خواهد شد. نوع اول وام 70 میلیون تومانی است که 50 میلیون تومان آن با سود 9 درصد و 20 میلیون مابقی با سود 18 درصد پرداخت می شود. این نوع از وام ساخت به سنتی سازها تعلق می گیرد.

نوع دوم که وام 90 میلیون تومانی است شامل 50 میلیون وام 9 درصدی و 40 میلیون تومان وام 18 درصدی می شود. این نوع وام به سازنده هایی که از وزارت راه و شهرسازی مجوز ساخت دارند تعلق می گیرد.نوع سوم نیز وام 110 میلیون تومانی است که به سازنده هایی که از فناوری های نوین و کاهنده مصرف انرژی استفاده می کنند پرداخت می شود. 50 میلیون تومان از این نوع وام با سود 9 درصد و مابقی با سود 18 درصد محاسبه خواهد شد.

سازنده ها در بافت فرسوده تهران برای استفاده از هر کدام از این انواع وام نوسازی باید ابتدا در یک سامانه الکترونیکی ثبت نام کنند. در این سامانه مراحل توضیح داده شده است. نشانی این سامانه facility.udrc.ir است.