به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سهامداران چندین شرکت در مسیر مجمع قرار گرفتند