به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در سال٩٧ به ازای هرسهم۴٠٩ریال سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ۴٠درصدی سود هرسهم به نسبت سال٩۶ کاهش ٣۶درصدی داشته است همچنین درامد حاصل از سود سهام ۴٩درصد افزایش و هزینه های اداری نیز ۵١درصد افزایش یافته است هزینه های مالی صفر بوده و جمع هزینه های عملیاتی کاهش۴٢درصدی داشته است.