استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی کلید خورد امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خراسان، با حضور ۹۷ درصدی سهامداران برگزار شد و...