به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سایپا در گزارش تفسیری خود از افزایش تولید در سال٩٨ گفت سایپا در نظر دارد تولید خود در سال ٩٨ را را به تولید روزانه٢٨٠٠دستگاه برساند همچنین سایپا از فروش دارایی های مازاد و غیر استراتژیک جهت سبک سازی سازمان خبر داد از دیگر اهداف سایپا تامین بهینه از طریق بازار پول و سرمایه می باشد همچنین سایپا میخواهد از پتانسیل بازار های خارج از گروه به منظور افزایش درامد قطعه سازان استفاده کند.