به گزارش کدال نگر بورس٢۴,بانک دی درصدد است برای بهبود ساختار مالی و کاهش سرمایه گذاری در اختیار شرکت که در سال٩٨ پیش بینی شده است سهام شرکت تولید نیروگاه برق دماوند را بفروشد این امر باعث سوداوری بیشتر برای بانک و همچنین اصلاح ساختار مالی خواهد شد.همچنین بانک در نظر دارد با رعایت قوانین و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین بانک مرکزی از محل اورده نقدی و مطالبات حال شده و مازاد تجدیدارزیابی دارایی های خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند و ساختار مالی را بهبود ببخشد.