ما که کاملا آماده همکاری هستیم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، با تاکید بر اینکه...

بورس 24: رئیس کل بانک مرکزی گفت: اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط مالی ایجاد کند. 

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، اظهار کرد:‌ نرخ نیمایی حذف نمی شود و هم اکنون قیمت آن با ارز آزاد نزدیک است.

وی افزود:‌ ساتما نهاد متناظر اینستکس است و ما کاملا آماده همکاری هستیم.  

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌ اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط مالی ایجاد کند.

منبع: فارس