به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در سال ٩٧ عملکرد بسیار خوبی داشته و به ازای هر سهم مبلغ١١٠٠ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش٩٠ درصدی داشته... سود شرکت در سال ٩۶ مبلغ ۵٧٨ریال بود... همچنین درآمد عملیاتی «وبانک» از مبلغ ٩۶۵میلیارد تومان درسال ٩۶ به مبلغ ١٨١٧میلیاردتومان در سال ٩٧ رسیده است... سود عملیاتی شرکت هم درسال ٩۶مبلغ ٩۴٧میلیارد تومان بود که در سال ٩٧ با افزایش ٨٩ درصدی به مبلغ١٨٩٩میلیارد تومان رسیده است... این گزارش نشان می دهد : حاشیه سود عملیاتی «وبانک» از ٩٨,٠٩درصد به ٩٨,٧٨درصد افزایش پیدا کرده است و حاشیه سود خالص شرکت نیز از ٩٧,٣٣درصد به ٩٨,٣۵افزایش یافته است... همچنین بدهی های شرکت رشد ١٠درصدی و دارایی های آن افزایش ١٧درصدی داشته است ، افزون بر این ، درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری شرکت نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش٣۴٩ درصدی داشته است...