به گزارش کدال نگر بورس ٢۴,سود هرسهم شرکت کارتن ایران برای سال ٩٧ مبلغ ٢٣٠ریال می باشد.درامد های عملیاتی شرکت افزایش ٣٣درصدی و سایر درامد های عملیاتی نیز ٧٣درصد رشد داشته است هزینه های مالی با کاهش ۴٧درصدی مواجه بوده و درامد حاصل از سرمایه گذاری نیز رشد بسیار خوب٧١٧درصدی داشته است.