به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک دی در سال٩٧ اگر چه با زیان به کار خود پایان داده است اما جهش ١٢١ درصدی سود سرمایه گذاری ها و کاهش ٢ درصدی سود پرداختی به سپرده ها از نکات مثبت عملیاتی این بانک محسوب می شود