یک مشت دلار در راه است!! دقیقا ١.۶ میلیارد دلار... یک مقام مسئول : با توجه به خساراتی که از این محل بر اثر این تحریم اشتباه به بانک ملت تحمیل شد پیگیری های حقوقی را در طول این سالیان عملیاتی کردیم و بر اساس مفروضات مختلفی که بود و محاسبه غرامت از سوی بانک و نهادهای معتبر بین المللی به اعداد متفاوتی رسیدیم که نهایتا توافقات اولیه روی عدد ۱.۶ میلیارد دلار به نتیجه رسیده است...