به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدات تجهیزات سنگین هپکو بدلیل مغایرت صورت های مالی ١٢ماه منتهی به ٩٧/١٢/٢٩با صورت های مالی ٩ ماهه توضیحاتی داد.