به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سایپا در حالی سال ٩٧ را با زیان تمام کرد که این شرکت برنامه تولید و فروش ۴٩۵ هزار دستگاه خودرو و جهش تولید و فروش را برای سال ٩٨ در دستور کار قرار داده است... به نظر می رسد که با برنامه تولید و فروش اعلام شده و اصلاح نرخ های فروش ، شرایط برای «خساپا» در سال جاری متفاوت باشد...