تعدادی از بانک‌ ها به منظور افزایش هزینه پیامک‌ های بانکی، در حال اطلاع رسانی پیامکی به مشتریان خود هستند...

بورس 24: تعدادی از بانک‌ ها به منظور افزایش هزینه پیامک‌ های بانکی درحال اطلاع رسانی پیامکی به مشتریان خود هستند. 

این در حالی است که نرخ پیامک‌ های شرکت‌ های مخابراتی در چند سال اخیر ثابت بوده و هیچ گونه افزایشی را نداشته‌ اند.

بانک‌ ها تصمیم گرفته اند، هزینه ارسال پیامک به مشتریان خود را از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش دهند. 

تعدادی از بانک‌ ها به منظور افزایش هزینه پیامک‌ های بانکی درحال اطلاع رسانی پیامکی به مشتریان خود هستند. این در حالی است، که نرخ پیامک های شرکت های مخابراتی در چند سال اخیر ثابت بوده و هیچ گونه افزایشی را نداشته‌اند.

به نظر می‌ رسد بانک‌ ها تصمیم گرفته اند هزینه ارسال پیامک به مشتریان خود را از 10 هزار تومان به 12 هزار تومان افزایش دهند. البته هزینه ارسال پیامک برای تراکنش‌ های زیر 30 هزار تومان 20 هزار تومان بود که احتمالاً این رقم نیز تغییر خواهد کرد.

منبع: تسنیم