به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت تامین سرمایه امید افزایش سرمایه ١٧ درصدی این شرکت از محل مطالبات و اوردۀ نقدی را مورد تصویب قرار داد.