به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت پتروشیمی شیراز در گزارش تفسیری از جایگاه خود به عنوان جزء پنج شرکت برتر صنعت پتروشیمی تا سال١۴٠٢ به عنوان چشم انداز اتی شرکت یاد کرده است همچنین در نظر دارد ....