بورس ٢۴ : در هفته ها و روزهای گذشته خبرهای زیادی از شرکت معادن بافق در کانال ها و گروه های گوناگون بورسی دست به دست می شود. خبرهایی که اگر صحت داشته باشد می تواند اثرات قابل توجهی بر روی این شرکت بر جای گذارد. بر مبنای این شایعات افزایش سرمایه ۵٠٠ درصدی کبافق که از محل سود انباشته است، قطعی شده...