به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ویتانا در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ٣١١ ریال سود محقق کرد. ویتانا در مدت مشابه سال قبل ١٢٢ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ۶٠٠ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١۵۵ درصدی سود در ٣ ماهه متهی به اسفند سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٠٢ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش درآمدهای متفرقه دانست.