به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ١٢٧٣ ریال سود محقق کرد. شیراز در مدت مشابه سال قبل ٢٨۴ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان شرکت به سود در ١٢ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۵٧ درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش ۵٠ درصدی هزینه های مالی دانست.