به گزارش کدال نگر بورس٢۴،دو شرکت از آخرین وضعیت سود سازی خود گفتند