به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت نفت بهران در سال ٩٧ به ازای هرسهم ٢٩۵٣ریال سود محقق کرده است که...