به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه دارویی برکت در سال ٩٧ به ازای هرسهم ٧٠ریال سود محقق کرده است که درسال ٩۶ سود هرسهم مبلغ١٨٢ریال بود که کاهش ۶٢ درصدی داشته است.درامد سود سهام نیز با کاهش ٣٧ درصدی و درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ۴٢درصد کاهش داشته است هزینه های اداری ١٨درصد افزایش و سایر درامد های غیر عملیاتی ٣٩درصد کاهش داشته است.