به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در سال ٩٧ به ازای هر سهم مبلغ ۶٠٢ریال سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ده درصدی سود سال ٩۶ مبلغ ٣١٠تومان میشود که رشد ٩۴ درصدی دارد.درامد سود سهام افزایش٨٨درصدی و درامد حاصل از فروش سرمایه گذاری افزایش١۵٧درصدی داشته است هزینه های مالی نیز ٨۴درصد رشد داشته است.