به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شرکت ایران خودرو دیزل در سال ٩٧مبلغ٢٧۴۴ریال به ازای هرسهم زیان محقق کرده است.زیان شرکت نسبت به سال ٩۶ افزایش ٢٩درصدی داشته است .درامد های عملیاتی بارشد ۴١درصدی مواجه بوده و هزینه های مالی٣٧درصد رشد داشته است درامد حاصل از سرمایه گذاری نیز ٨٩درصد کاهش یافته است.