به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در سال٩٧ به ازای هر سهم مبلغ۵٣٧ریال سود محقق کرده است که در سال٩۶ سود هرسهم مبلغ ١۶١ریال بود که رشد٢٣۴درصدی داشته است درامد های عملیاتی نیز رشد۵٧درصدی داشته است و هزینه های مالی شرکت نیز کاهش ١۶درصدی داشته است سایر هزینه های عملیاتی نیز ٣٩٢درصد افزایش و درامد حاصل از سرمایه گذاری نیز کاهش ٩۵ درصدی داشته است.