به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تولیدی چدن سازان درسال ٩٧ با سرمایه١٠٠٠میلیارد ریال به سود ٩۵٢ریالی دست یافته است که بر مبنای همین سرمایه به سود٢٨۴ریالی در سال٩۶دست یافته بود که رشد ٢٣۵درصدی داشته اشت. همچنین سایر درامد های شرکت رشد قابل توجه ٣١۴١درصدی را تجربه کرده است .هزینه های اداری ١١٢درصد و درامد سرمایه گذاری٣١٣درصد و سایر هزینه ها۴٣٩درصد رشد داشته است.