پارچینی: شاید دامنه نوسان شرکت های شفاف و با بازدهی بالا افزایش یابد دامنه نوسان این بازار ١٠ درصد هم باشد، ممکن است / همه چیز در مرحله مطالعاتی است به گفته او این طرح در مرحله مطالعات اولیه است، این پیشنهاد باید در هیات مدیره شرکت بورس تهران مطرح و سپس به سازمان بورس ارائه شود و در صورت موافقت سازمان بورس اجرایی خواهد شد...

بورس 24: معاونت بازار بورس تهران در گفت و گویی، مطرح کرد، در مرحله مطالعاتی طرحی هستیم که بر اساس آن دامنه نوسان شرکت های که گزارشگری بهتر و شفاف تری داشته و از لحاظ سوددهی وضعیت مناسبی داشته باشند، افزایش یابد، بعید نیست دامنه نوسان این بازار 10 درصد باشد. 

سید مهدی پارچینی گفت: سیاست بورس تهران به سمت تشکیل بازاری با دامنه نوسان بیشتر با حضور شرکت های شفاف تر است، که از بعد عملکردی گزارشگری مثبت و بهتری داشته باشند. 

وی اضافه کرد، این طرح در مرحله مطالعات اولیه است، این پیشنهاد باید در هیات مدیره شرکت بورس تهران مطرح و سپس به سازمان بورس ارائه شود و در صورت موافقت سازمان بورس اجرایی خواهد شد.

به گفته او برای دامنه نوسان فعلا رقم خاصی را مد نظر نداریم، ولی مسلما از دامنه نوسان 5 درصد فعلی بیشتر خواهد بود. بعید نیست دامنه نوسان این بازار 10 درصد باشد.

منبع: تابناک