مدیر عامل شبصیر در سخنانی در خصوص عملکرد سال ۹۷ گفت: سود شرکت در سال...