با حکم حمید رضا هوشیاری مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان، سید محمد میر شفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت صنایع سیمان غرب منصوب شد...

بورس 24: با حکم مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان میر شفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت سیمان غرب منصوب شد.

با حکم حمید رضا هوشیاری مدیر عامل سیمان فارس و خوزستان، سید محمد میرشفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت صنایع سیمان غرب منصوب شد.

بر همین اساس ۲۷ خرداد ماه مراسم تکریم مدیر عامل پیشین و معارفه مدیرعامل جدید شرکت صنایع سیمان غرب برگزار شد.

منبع: روابط عمومی سیمان تامین شستا