به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع مس طارم ظرفیت دو محدوده ١۵میلیون تن با عیار١.۵ درصد و ظرفیت احتمالی دو محدوده معدن٣٠میلیون تن از لحاظ حجم تولیدی دومین پروژه مس کشور میباشد پیشبینی میشود به ظرفیت ١٠٠٠ تن درسال برسد با لحاظ نمودن قیمت تمام شده هر تن مس ٣٠٠٠دلاری و معافیت مالیاتی ١٢ساله مناطق محروم حاشیه سود خالص ۵١درصد باشد.