به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت تراکتورسازی ایران در گزارش تفسیری خود در خصوص توسعه محصولات خود سخن گفت که از جمله انها اصلاح تراکتور ٢۴٠برای بازار سوریه طراحی محصول۴١٢٠در رنج ١٢٠بخار اشاره شده و همچنین درمورد افزایش سهم بازار نیز قدم هایی برداشته شده است که از مهمترین انها اعطا و لغو نمایندگی ها,خدمات پس از فروش و تاسیس خطوط مونتاژ در کشور های منتخب که در حال حاضر بخاطر تحریم ها درحالت تعلیق است .مهمترین ریسک های شرکت نیز ریسک افزایش نرخ ارز به خاطر تحریم ها,ریسک افزایش هزینه های تولید,مشکل بودن تامین مواد اولیه بخاطر تحریم,رکود اقتصادی بخاطر ضعف تکنولوژی اشاره شده است.