به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در خصوص فروش و واگذاری پروزه دلفان بر اساس مصوبه هیئت مدیره مطابق ضوابط و مقررات شفاف سازی نمود.