چنانچه مشکل نقدینگی ما حل شود قصد داریم کشتی های خود را به سایر کشورها اجاره دهیم تا از این طریق درآمدی کسب کنیم. از سویی از آنجا که بدهی بانکی داریم هیچ وامی هم نمی توانیم دریافت کنیم.