حمید غفوریان معاون مالی و اقتصادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ گفت: عمده مواد اولیه شرکت را شیر خام تشکیل می دهد که با توجه به این که از داخل کشور تامین می شود نهاده های دامی نیز بر روی قیمت شیر تاثیرگذار هستند اما به دلیل تعلق گرفتن ارز ۴٢٠٠ تومانی، شیر ارزان تری توسط شرکت تهیه می شود...