بر اساس مصوبات این جلسه قیمت تمام سرویس های جانبی دو شرکت فجر و مبین اعم از برق، بخار، اکسیژن، ازت، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب خنک کننده مدار باز، آب خنک مدار بسته،آب تغذیه دیگ بخار، آب سرویس، آب بدون املاح و آب شیرین بر اساس فرمولی جدید محاسبه خواهد شد.