به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران اعلام داشت طبق تبصره ماده ١٢ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ٢٩۵٠۴/ت ۵۶۵٩٧ ه مقرر گردیده کارمزد معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی منتشره به نمایندگی از دولت توسط وزارت، اعم از اوراق منتشره سررسید نشده سنوات قبل، معادل حداکثر ۵٠% سایر اوراق تعیین شود و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به اعلام و نظارت بر اجرای این تبصره می باشد، همچنین به استحضار می رساند متعاقبا آثار مالی مصوبه مذکور اعلام می گردد.