به گزارش کدال نگر یورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فجر در ارتباط با دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکتهای پتروشیمی فجر و مبین برای سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ توضیحاتی ارائه نمود.