به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی مبین در خصوص قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) این شرکت برای سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ شفاف سازی نمود.